nl

Privacy

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE VAN STAD BRUGGE/ VISIT BRUGES (TOERISME BRUGGE)

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot de site van de Stad Brugge/ Visit Bruges is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Copyright 2018 Stad Brugge/ Visit Bruges

De site van de Stad Brugge bevat informatie over de diensten die door de Stad Brugge/Visit Bruges en partners worden geleverd.


Deze informatie wordt u ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend. Deze site werd door de Stad Brugge/Visit Bruges met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. De Stad Brugge/Visit Bruges kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. Stad Brugge/ Visit Bruges biedt hieromtrent generlei garanties, noch impliciet, noch expliciet. Stad Brugge/Visit Bruges behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten, prijzen en beschikbare informatie.

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Stad Brugge/Visit Bruges maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van Stad Brugge/Visit Bruges terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Stad Brugge/ Visit Bruges gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stad Brugge/Visit Bruges, tenzij louter voor consultatie. Deze bepalingen gelden ook voor de foto's op de toeristische pagina's en de taalkeuzepagina.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s and dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Stad Brugge/Visit Bruges of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Stad Brugge/Visit Bruges of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

De website van Stad Brugge kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Stad Brugge kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op de website van Stad Brugge is op uw eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Stad Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site van de Stad Brugge/Visit Bruges.

Update van de gebruiksvoorwaarden

Stad Brugge behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.

Vragen, opmerkingen of onjuistheden

Indien u onjuistheden wenst te melden kan u contact opnemen met de webmaster van Stad Brugge (bewoners): Ruben Deville (ruben.deville@brugge.be) of met de webmaster van Visit Bruges (Toerisme Brugge- bezoekers) betreffende de toeristische pagina's: toerisme.webmaster@brugge.be.

Met algemene vragen of opmerkingen kan u terecht bij toerisme@brugge.be.

Naar pdf
Boek je verblijf