nl

Veel gestelde vragen (Q&A)

Laatste update: 05/12/2017

Politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen

1. Wat wordt verstaan onder een toeristische wandeling?

Elke rondleiding te voet die op georganiseerde wijze wordt aangeboden en uitgevoerd terwijl uitleg of duiding over de stad wordt gegeven. Worden in combinatie met voorgaande omschrijving als een toeristische wandeling beschouwd, rondleidingen:

- Die specifiek worden aangevraagd.

- Die op bepaalde aangekondigde tijdstippen plaatsvinden.

- Waarvoor gewoon telkens op een voldoende aantal geïnteresseerden wordt gewacht.

- In het kader van georganiseerde groepsreizen, ook wanneer de rondleiding door de meereizende begeleider gebeurt.

- Als onderdeel van een specifieke format of programma.

- Die tegen vergoeding gebeuren, ook wanneer de deelnemers slechts tot een vrijwillige bijdrage of fooi worden uitgenodigd.

2. Waarom worden toeristische wandelingen in Brugge gereglementeerd?

Brugge is een populaire toeristische bestemming. Dit veruitwendigt zich in een toenemend aanbod van toeristische wandelingen in verschillende belevingsvormen. Met deze ontwikkeling gaan enkele ongewenste neveneffecten gepaard die zorgen voor overlast of de openbare orde, rust, veiligheid en imago van de stad verstoren. Meer bepaald gaat het om ronselpraktijken, misleidende reclame, geluidsoverlast en niet-respectvol gedrag. Met de politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen wil het stadsbestuur vermijden dat het openbaar domein een puur exploitatiedomein wordt die de leef- en belevingskwaliteit van de stad aantast. Daarom worden een aantal gedragsregels opgelegd. Lees Q&A 4.

3. Wie wordt door de politieverordening gevat?

M.u.v. rondleidingen in de privésfeer (voor eigen familie, kennissen of gasten) of in onderwijsverband (door leerkrachten aan leerlingen of studenten) wordt iedereen die een toeristische wandeling in Brugge organiseert of begeleidt door de politieverordening gevat. In de politieverordening wordt dus een onderscheid gemaakt tussen een organisator en een begeleider:

- Als organisator worden beschouwd: de persoon, onderneming, organisatie of vereni-ging die de toeristische wandelingen aanbiedt, inricht en de uitvoerende begeleiders ervan coördineert. Om toeristische wandelingen in Brugge te mogen organiseren moet je een vergunning hebben.

- Als begeleider wordt beschouwd: de persoon die de deelnemers aan de toeristische wandeling rondleidt, rondgidst of begeleidt, ongeacht of hij zelf de organisator is dan wel in opdracht of voor rekening van de organisator handelt. Om toeristische wandelingen in Brugge te mogen begeleiden moet je een toelating hebben.

Lees Q&A 8 & 9: hoe een vergunning of toelating aan te vragen?

4. Wat houdt de politieverordening precies in?

De politieverordening bepaalt een aantal gedragsregels waarbinnen de toeristische wandelingen op het openbaar domein kunnen plaatsvinden. De belangrijkste gedragsregels zijn:

- Een verbod op ronselen. Organisatoren en begeleiders mogen dus geen (potentiële) klanten ronselen of aanspreken op het openbaar domein. Ze mogen ook geen beroep doen op andere personen om klanten te ronselen of aan te spreken onder het publiek.

- Een verbod op het gebruik van geluidsversterking in combinatie met een verplicht gebruik van een audiosysteem met oortjes (headset) vanaf 25 deelnemers.

- Een verbod om stil te staan op de rijbaan voor het nemen van beelden of het geven resp. aanhoren van uitleg.

- Een verbod op het gebruik van straatmeubilair (banken, vuilnisbakken, lantaarnpalen) om deelnemers aan de wandeling toe te      spreken.

- Een verbod op het plaatsen van visuele en promotionele uitingen op de openbare weg in combinatie met het beperken van visuele en promotionele uitingen op andere dragers (kledij, paraplu’s …) tot het vermelden van het logo of de bedrijfsnaam van de organisator.

- Een verbod op gebruik van misleidende reclame op promotionele uitingen of dragers, zoals het gebruik van de ‘I’ (in deze of afgeleide vorm) die verwijst naar de erkende toeristische informatiekantoren.

- Richtlijnen op vlak van hoffelijkheid en verkeer.

Het volledige overzicht aan gebods- en verbodsbepalingen lees je in artikel 5 en 6 van de politieverordening (zie Q&A 14)

5. Legt de politieverordening op toeristische wandelingen beperkingen op?

De politieverordening stelt gedragsregels op (zie Q&A 4) vanuit een bezorgdheid rond leef- en belevingskwaliteit (zie Q&A 2).

De politieverordening stelt geen beperking in op het aantal toeristische wandelingen of het aantal deelnemers aan de toeristische wandelingen.

6. Wanneer gaat de politieverordening in?

De politieverordening gaat in op 1 januari 2018. Vanaf die datum dient men effectief over de vereiste vergunning of toelating te beschikken en moeten ook alle andere voorschriften van de politieverordening stipt worden nageleefd.

7. Wat is het verschil tussen een vergunning en een toelating?

In de politieverordening wordt een onderscheid gemaakt tussen diegene die een toeristische wandeling organiseert en diegene die ze begeleidt. Een organisator moet beschikken over een vergunning; een begeleider moet beschikken over een toelating. Lees ook Q&A 3.

8. Hoe vraag ik als organisator een vergunning aan?

Via een online formulier op de website van VisitBruges kan je op eenvoudige wijze en kostenloos een vergunning aanvragen. Via het online formulier dien je enkele gegevens te verstrekken over de organisatie en een verklaring op erewoord af te leggen. De vergunning wordt op automatische wijze (via weblink) door VisitBruges afgeleverd. Alle vergunninghouders worden gepubliceerd op de website van VisitBruges. Dit gebeurt in principe binnen de 24u na registratie. Inschrijvingen op vrijdag en tijdens het weekend worden ten laatste gepubliceerd op de eerstvolgende werkdag.

Wil je als organisator een vergunning aanvragen? Klik hier.
Raadpleeg hier het overzicht van alle vergunninghouders.

9. Hoe vraag ik als begeleider een toelating aan?

Via een online formulier op de website van VisitBruges kan je op eenvoudige wijze en kostenloos een toelating aanvragen. Via het online formulier dien je enkele gegevens te verstrekken en een verklaring op erewoord af te leggen, alsook een foto van jezelf op te laden. Daarom doe je de registratie best zelf. De toelating wordt op automatische wijze (via weblink) door VisitBruges afgeleverd in de vorm van een badge. Opgelet! Als begeleider kan je pas een toelating verkrijgen als diegene waarvoor je juridisch gezien handelt, de organisator dus, zich heeft geregistreerd en de registratie op de website van VisitBruges is geactiveerd. Dit gebeurt in principe binnen de 24u na registratie. Inschrijvingen op vrijdag en tijdens het weekend worden ten laatste gepubliceerd op de eerstvolgende werkdag.

Wil je als organisator een toelating aanvragen? Klik hier.
Raadpleeg hier het overzicht van alle vergunninghouders.

10. Hoe lang is een vergunning of toelating geldig?

De vergunning en toelating gelden in beginsel voor onbepaalde duur, behoudens eventuele tijdelijk of definitieve intrekking ervan.

11. Moet de vergunning of toelating na een bepaalde periode worden hernieuwd?

Neen. Een vergunning of toelating dien je maar 1 keer aan te vragen.

12. Hoe wordt het politiereglement gehandhaafd?

Inbreuken op de politieverordening worden opgespoord en vastgesteld door de politie en door bevoegde ambtenaren.

13. Wat zijn de sancties bij overtreding van de politieverordening?

Inbreuken kunnen door de sanctionerende ambtenaar worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van max. 250€. Het stadsbestuur kan een vergunning of toelating tijdelijk schorsen of definitief intrekken.

14. Waar kan ik de volledige politieverordening raadplegen?

De volledige politieverordening is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans

15. Wat gebeurt er met mijn gegevens die ik aan stad Brugge verstrek?

Organisatie- en persoonsgegevens worden bijgehouden in een databank. Ze worden enkel gebruikt voor communicatie tussen u en de stad Brugge en niet ter beschikking gesteld van derden. Ondernemingen, organisaties en verenigingen die een vergunning hebben bekomen, worden met hun naam vermeld op de website van stad Brugge.

16. Waar kan ik terecht met vragen over de politieverordening?

De meest gestelde vragen worden behandeld in deze Q&A lijst (die regelmatig wordt geactualiseerd). Heb je toch nog vragen? Contacteer ons per mail: walkingtours@brugge.be of telefonisch op nummer: +32 50 44 46 46.