nl

Politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen

Artikel 1 - Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. Deze verordening stelt regels vast voor het op georganiseerde wijze aanbieden en verzorgen van geleide toeristische wandelingen op het grondgebied van de stad Brugge. Hiermee worden toeristische rondleidingen te voet bedoeld waarbij uitleg of duiding wordt gegeven over de stad en haar cultuur-toeristisch aanbod.

1.2. Zijn aan deze verordening onderworpen, rondleidingen:

- die specifiek aangevraagd worden, die op bepaalde aangekondigde tijdstippen plaatsvinden of waarvoor gewoon telkens ergens op een voldoende aantal geïnteresseerden gewacht wordt;

- in het kader van georganiseerde groepsreizen of – programma’s, ook wanneer de rondleiding door een meereizende begeleider gebeurt;

- die tegen vergoeding gebeuren, ook wanneer de deelnemers slechts tot een vrijwillige bijdrage of fooi worden uitgenodigd.

1.3. Zijn niet aan deze verordening onderworpen, rondleidingen:

- in de privésfeer voor eigen familie, kennissen of gasten;

- in onderwijsverband door leerkrachten aan leerlingen of studenten.

Artikel 2 - Vergunnings- en toelatingsplicht

2.1. Niemand mag toeristische wandelingen zoals bedoeld in artikel 1 organiseren, zonder daarvoor een vergunning te hebben bekomen van de burgemeester. Als organisator wordt beschouwd: de persoon, onderneming, organisatie of vereniging die de toeristische wandelingen aanbiedt, inricht en de uitvoerende begeleiders ervan coördineert (en/of er eventueel zelf ook verzorgt).

2.2. Niemand mag toeristische wandelingen zoals bedoeld in artikel 1 begeleiden, zonder daarvoor een toelating te hebben bekomen van de burgemeester. Als begeleider wordt beschouwd: de persoon die de deelnemers aan de toeristische wandeling rondleidt, rondgidst of begeleidt, ongeacht of hij zelf de organisator is, dan wel in opdracht of voor rekening van een organisator handelt.

Artikel 3 - De vergunning als organisator

3.1. De vergunning als organisator wordt online aangevraagd via de stedelijke website (www.visitbruges.be).

3.2. Naast de in te vullen gegevens, verklaart de aanvrager op erewoord:

- in orde te zijn met alle wettelijke bepalingen (fiscaal, arbeids- en sociaalrechtelijk, …), zowel voor zichzelf als voor de begeleiders die hij inschakelt;

- een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten, zowel voor zichzelf als voor de begeleiders die hij inschakelt;

- kennis te hebben genomen van deze verordening, ze te zullen naleven en ook toe te zien op de naleving ervan door de begeleiders die hij inschakelt.

3.3. Desgevallend kan aan de aanvrager gevraagd worden om bewijsstukken te bezorgen met betrekking tot de gegevens bedoeld in art. 3.2.

3.4. De vergunning is op naam en niet-overdraagbaar. Zij geldt in beginsel voor onbepaalde duur, behoudens eventuele tijdelijke of definitieve intrekking ervan.

Artikel 4 - De toelating als begeleider

4.1. De begeleiderstoelating wordt online aangevraagd via de stedelijke website (www.visitbruges.be).

4.2. Naast de in te vullen gegevens, verklaart de aanvrager op erewoord kennis te hebben genomen van deze verordening en de voorschriften ervan te zullen naleven. 

4.3. De begeleiderstoelating wordt verstrekt onder de vorm van een badge afgeleverd door de stad (VisitBruges). Zij is op naam en niet-overdraagbaar. Zij geldt in beginsel voor onbepaalde duur, behoudens eventuele tijdelijke of definitieve intrekking ervan.

Artikel 5 - Bepalingen met betrekking tot openbare orde, rust, veiligheid, overlast en het imago van de Stad Brugge

5.1. De organisatoren van toeristische wandelingen verzekeren de uitvoering ervan op het tijdstip, de plaats en de wijze zoals afgesproken of zoals aangegeven in hun communicatie.

5.2. De organisatoren van toeristische wandelingen en hun begeleiders mogen geen (potentiële) klanten ronselen of aanspreken op het openbaar domein. Ze mogen ook geen beroep doen op andere personen om klanten te ronselen of aan te spreken onder het publiek.

5.3. De begeleider stelt zich steeds hoffelijk op tegenover de deelnemers aan de toeristische wandeling en tegenover anderen.

5.4. De begeleider onthoudt zich tegenover de deelnemers aan een toeristische wandeling van opmerkingen die aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn.

5.5 De begeleider waakt over het gedrag van de groepsleden. Hun gedrag mag de openbare orde, rust en veiligheid niet verstoren of overlast veroorzaken. Is dit wel het geval dan beëindigt de begeleider de toeristische wandeling.

5.6. Tijdens de toeristische wandeling houdt de begeleider zich aan de verkeerswetgeving en verkeersreglementering. De begeleider mag het verkeer niet ophouden of regelen. De begeleider noch de groep mogen op de rijbaan stilstaan voor het nemen van beelden of het geven resp. aanhoren van uitleg.

5.7. De begeleider van een toeristische wandeling mag geen lawaaihinder veroorzaken. Het gebruik van geluidsversterking is verboden. Vanaf 25 deelnemers aan een toeristische wandeling is het gebruik van een audiosysteem met oortjes (headset) verplicht.

5.8. Het is verboden om het straatmeubilair (banken, vuilnisbakken, lantaarnpalen …) te gebruiken om deelnemers aan de wandeling toe te spreken.

Artikel 6 - Bepalingen in verband met communicatie, promotionele en visuele uitingen

6.1. De begeleider van een toeristische wandeling draagt tijdens de rondleiding steeds de door de stad Brugge (VisitBruges) afgeleverde badge.

6.2. Het is verboden om voorwerpen op de openbare weg te plaatsen. Visuele en promotionele uitingen op andere dragers van de organisator en begeleider zijn beperkt tot het vermelden van het logo of de bedrijfsnaam van de organisator. De ‘I’ die verwijst naar de erkende toeristische informatiekantoren mag op geen enkele promotionele uiting of drager worden gebruikt, noch in deze noch in afgeleide vorm.

6.3. De deelnemers aan een toeristische wandeling worden voorafgaandelijk op ondubbelzinnige en niet-misleidende manier geïnformeerd over het concept van de toeristische wandeling en de eraan verbonden vergoeding, bijdrage of fooi.

6.4. Een vergunning of toelating verleent aan de begunstigde geen automatische rechten wat betreft de promotie of het genereren van boekingen via de kanalen van de stad Brugge. Hiervoor gelden afzonderlijke voorwaarden die onder meer betrekking hebben op de beschikbaarheid, meertaligheid en conformiteit met de positionering en doelgroepenstrategie van de stad.

6.5. Eventuele klachten over een toeristische wandeling die via de stad Brugge naar de organisator worden doorgestuurd, worden op ernstige wijze door de organisator onderzocht en binnen de 10 dagen na ontvangst schriftelijk beantwoord aan de stad Brugge (VisitBruges).

Artikel 7 - Bijzondere bepalingen

7.1. De organisator ziet toe op het naleven van de voorschriften van deze verordening door zijn begeleiders en neemt zo nodig maatregelen daartoe.

7.2. Het inschakelen van de begeleiders moet op wettelijk correcte manier gebeuren (arbeids-, sociaal-, fiscaalrechtelijk, …).

7.3. De burgemeester kan toeristische wandelingen geheel of gedeeltelijk verbieden of hij kan bijzondere voorwaarden bepalen naar aanleiding van om het even welke omstandigheid of gebeurtenis in het belang van de openbare orde, rust, veiligheid of gezondheid. In voorkomend geval kunnen de organisator noch de begeleider aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 - Toezicht, sancties en andere maatregelen

8.1. Inbreuken op deze verordening worden opgespoord en vastgesteld door de politie en door bevoegde ambtenaren.

8.2. Inbreuken op deze verordening kunnen:

- door de sanctionerende ambtenaar worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete, overeenkomstig de GAS-wet en het stedelijk kaderreglement op de gemeentelijke administratieve sancties;

- door het College van Burgemeester en Schepenen worden bestraft met een tijdelijke schorsing of definitieve intrekking van de vergunning als organisator of van de toelating als begeleider.

8.3. Naast de genoemde sancties, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om:

- de betrokken organisator of begeleider uit te sluiten van participatie in toeristische wandelingen die opgezet worden in het kader van stedelijke activiteiten;

- de betrokken organisator niet langer mee te nemen in de boekingskanalen van de stad en in de stedelijke promotionele bekendmakingen.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

9.1. Vanaf de goedkeuring van deze verordening kunnen de vereiste vergunningen als organisator (cfr. artikel 3) en toelatingen als begeleider (cfr. artikel 4) aangevraagd worden.

9.2.  Deze verordening gaat in op 1 januari 2018. Vanaf die datum dient men effectief over de vereiste vergunning en/of toelating te beschikken en moeten ook alle andere voorschriften van deze verordening stipt nageleefd worden.